Friday, July 19, 2024
Home > สุขภาพจิตคืออะไรเรามีคำตอบ > ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นอย่างไร

ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นอย่างไร

Good-mental-health-

ในชีวิตมนุษย์นอกจากเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษแล้ว ยังมีสุขภาพจิตที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะหากว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดี ย่อมส่งผลให้ร่างกายดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน แต่ก่อนอื่นเราควรรู้ก่อนว่าสุขภาพจิตคืออะไร และลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตดีเป็นอย่างไร??

สุขภาพจิต หมายถึง การมีสภาพจิตที่มีความสุข มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มั่นคง รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีงามกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้าง และพร้อมจะปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีมีลักษณะแบบไหน ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้ตามนี้

 1. พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 2. สร้างให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ไม่เกิดอาการเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ หรือหมดหวังกับชีวิต
 3. สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน
 4. มีอารมณขันอยู่เสมอ ไม่เกิดอารมณ์เครียดมากเกินไป
 5. พยายามมองโลกในแง่ดี และมีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งต่างๆ ที่เป็นความจริง
 6. มีความตั้งใจเวลาที่ต้องการทำอะไรอย่างเช่น การทำงาน เรียนหนังสือ เป็นต้น
 7. มีความเข้าใจในตัวเอง และผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 8. มีเหตุผลในการเชื่อตัวเอง
 9. สามารถแสดงออกอย่างมีเหตุผล
 10. ตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว และเกิดการผิดพลาดได้น้อยที่สุด
 11. มีความมุ่งหวังที่ดีเมื่อบุคคลอื่นมีความสุข สำเร็จ ด้วยความปราถนาดี ในเรื่องการปกป้องผู้อื่นให้มีความปลอดภัยต่ออันตรายต่างๆ
 12. ยอมรับอย่างกล้าหาญ กรณีที่เกิดความผิดหวัง
 13. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง พร้อมทั้งไม่หวาดระแวงจนเกินไป

Good-mental-health

ความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี

 • หากคุณเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี จะมีความสามารถในการจัดระเบียบกับสิ่งต่างๆของชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเองรวมทั้งสังคม ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต และยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่รู้จักยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต อีกทั้งรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง ปรับตัวเมื่อเข้าไปอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าผู้อื่น

ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นสิ่งที่ทำงานสอดคล้องกัน จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หากว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตมีความผิดปกติ เราก็จะรู้สึกถึงความทุกข์ ไม่มีความสุข ชีวิตหดหู่ ร่างกายไม่แข็งแรง การที่เรารู้จักที่จะบำรุงรักษา และหมั่นส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าจะช่วยทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น